Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prevzal Andrej Doležal

Novým ministrom dopravy a výstavby SR sa stal Andrej Doležal. Nominant hnutia Sme rodina doteraz pôsobil v oblasti médií a telekomunikačných služieb. Má bohaté skúsenosti z manažmentu, riadenia ľudí a strategického rozvoja spoločnosti. Jeho prvé rozhodnutia sa budú týkať riešenia súčasnej krízovej situácie. Do funkcie štátnych tajomníkov na Ministerstve dopravy a výstavby SR vymenovala vláda advokátku Katarínu Brunckovú a bývalého  poslanca za OĽaNO Jána Marosza. Po odstúpení Jána Marosza na vlastnú žiadosť 2. apríla funkciu štátneho tajomníka prevzal Jaroslav Kmeť.  Bude sa venovať cestnej, železničnej a leteckej doprave, elektronickým službám a stratégii. Katarína Bruncková bude mať v rezorte dopravy na starosti výstavbu, bytovú politiku, cestovný ruch a vodnú dopravu. Funkciu generálneho tajomníka služobného úradu prijal  Martin Janáček. Poradcom ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a hovorcom rezortu sa stal Ivan Rudolf. 

Čítať viac

Ministerský krízový štáb sleduje situáciu a prijíma opatrenia

Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu popri zasadnutiach Ústredného krízového štábu SR prebiehajú aj pravidelné samostatné rokovania krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na stretnutiach vedúci predstavitelia ministerstva spolu s generálnymi riaditeľmi a odborníkmi z príslušných sekcií preberajú jednotlivé opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a usmerňujú zavádzanie pokynov do praxe. Zároveň Úradu verejného zdravotníctva formulujú otázky a žiadosti o usmernenie v oblastiach, ktoré patria do kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Výsledkom zasadnutí sú aj pokyny pre fungovanie samotného úradu počas trvania núdzového stavu.


Informácie pre verejnosť sa stále aktualizujú

Ústredný krízový štáb SR prijal viaceré opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré zasahujú do pôsobnosti a kompetencií  Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vzhľadom na to ministerstvo pravidelne aktualizuje informácie na svojej webovej stránke mindop.sk. Verejnosť môže sledovať základné informácie a usmernenia priamo na webovom sídle ministerstva v časti „Aktuality“. Štátny dopravný úrad uverejňuje takmer denne nové správy vo svojej časti pod hlavičkou „Upozornenia – COVID 19“, kde sa nachádzajú informácie pre profesionálnych vodičov, majiteľov vozidiel, o verejnej doprave či dôležité linky a odkazy z iných rezortov. Ministerstvo ľudí informuje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Čítať viac

Ak bude súčasný mýtny systém pre štát nevýhodný, zrušíme ho

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal považuje vyriešenie problémov s mýtnym systémom za jednu zo svojich priorít. Už v krátkom čase chce iniciovať debatu s prevádzkovateľom súčasného systému. Jednou z možností je pokračovať v zmluve so súčasným dodávateľom spoločnosťou SkyToll, avšak len za predpokladu, že dôjde k významnej úprave podmienok zmluvy v prospech štátu. V súčasnosti totiž z každého vybraného eura putuje súkromníkovi takmer polovica. Podľa ministra existuje aj variant, že si štát vybuduje vlastný systém a nebude tak za službu platiť súkromníkovi.

Čítať viac

Karloveská radiála bude zaplatená z európskych peňazí

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko-karloveskej radiály. Svojím podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, kde rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch. Modernizovaný úsek trate v dĺžke cca 6,77 km sa začína od tunela pod Hradným vrchom a končí sa v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Plánované ukončenie modernizácie električkových tratí v Karlovej Vsi je tento rok v septembri.

Čítať viac

Výkon verejnej moci elektronicky

Z dôvodu bránenia šíreniu ochorenia COVID-19 a v zmysle zákona o e-Governmente sú rozhodnutia vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v ktorých sa rozhoduje podľa osobitných predpisov vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk s fikciou doručenia. Rozhodnutia sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že osoba nemá  aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia budú doručené formou listinného rovnopisu. Ministerstvo zároveň žiada občanov, aby svoje žiadosti týkajúce sa schvaľovania vozidiel podávali elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

Čítať viac 

Podávanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu sa posúva o mesiac

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR posunulo termín na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bude možné elektronicky podávať až od 4. mája 2020, 8.00 h do pôvodného termínu 30. júna 2020 alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Ministerstvo pristúpilo k zmene termínu vzhľadom na obmedzenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Žiadatelia si tak v súčasnosti nemôžu obstarať všetky nevyhnutné podklady na prípravu žiadostí a podať ich v pôvodne  stanovenom termíne, ktorý bol na základe 6. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu určený na 1. apríla.

Čítať viac

Predĺženie vodičských kurzov

Vzhľadom na opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v období opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav ako na situáciu „vis maior". Lehota počas tohto obdobia mimoriadnej situácie neplynie a predlžuje sa o čas, ktorý uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk