Inovačné mestské akcie (Urban Innovative Actions)

Iniciatívu Inovačné mestské akcie vytvorila Európska komisia s cieľom podpory implementácie odborných, ale novátorských a inovatívnych riešení. Tento nástroj slúži na vytvorenie priestoru na zistenie, ako tieto inovatívne a novátorské riešenia fungujú v praxi a akú majú odozvu medzi dotknutými obyvateľmi. Mestám sa tak otvára možnosť implementovať netradičné, kreatívne, ambiciózne a udržateľné riešenia.

Základné informácie o projekte:

 • Celkový rozpočet Inovačných mestských akcií je 371 miliónov Eur.
 • Projekty sa budú vyberať prostredníctvom výzvy.
 • Oprávnenými príjímateľmi sú mestské samosprávy s počtom obyvateľov vyšším ako 50 000. Oprávnenými sú aj menšie mestské samosprávy za predpokladu, že podajú žiadosť spoločne a ich sumárny celkový počet obyvateľov je vyšší ako 50 000.
 • Príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) nesmie byť väčší ako 5 miliónov Eur na projekt.
 • S cieľom podporiť inovatívne riešenia je miera spolufinancovania až 80 %.
 • Oblasti výziev budú každoročne definované Európskou komisiou.
 • Výberové kritériá sú nasledovné:
  • inovatívnosť (projekt by mal byť inovatívny s riešeniami, ktoré sa ešte v Európe doposiaľ neimplementovali; štandardné a bežné riešenia nie sú podporované),
  • kvalita (projekt musí spĺňať určité štandardy, ako napríklad jednoznačnosť cieľov, dôkaz dôkladnej prípravy, realistické ambície s ohľadom na časový rámec a financovanie a pod.),
  • partnerstvo (projekt by mal ťažiť zo zdrojov externej expertízy, ako sú napr. univerzity, mimovládne organizácie, súkromné spoločnosti, alebo iné úrovne verejnej správy - preto je potrebný dôkaz o aktívnom zapojení týchto externých subjektov; Nie je nevyhnutné spolupracovať s ostatnými mestami, ale je potrebné aby dotknuté mesto neriešilo opatrenia výlučne samostatne),
  • merateľnosť výsledkov (keďže cieľom sú inovácie, je potrebné jednoznačne určiť, či boli prijaté pozitívne, resp. čo by bolo potrebné zmeniť v inovatívnom prístupe) a
  • transferabilita riešení (riešenia by mali byť príkladom dobrej praxe aj pre ostatné mestá v Európe a teda by nemali byť zamerané výlučne na špecifiká regiónu).

Záujemcom o finančný prostriedok sa odporúča sledovať ohlásenie výziev na príslušnej internetovej stránke (stránka je v anglickom jazyku).