Pôsobnosť a príslušnosť štátneho dopravného úradu

Zodpovednosti a právomoci:

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. rozhoduje v správnom konaní ako druhostupňový orgán proti rozhodnutiam miestnych orgánov štátnej správy nižšieho stupňa v rozsahu svojej pôsobnosti, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
 3. v oblasti autoškôl
  1. vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,
  3. vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie ich platnosti,
  4. vydáva učebné osnovy kurzov,
  5. určuje technické požiadavky na trenažéry alebo normy cvičiska a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie v kurzoch,
  6. schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení takéhoto schválenia,
  7. vydáva skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok,
  8. určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu motorového vozidla,
  9. zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov, evidenčných kariet inštruktora autoškoly, preukazov a osvedčení o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,
 4. v oblasti základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
  1. vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov,
  2. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
  3. zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
 5. v oblasti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  1. vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. vypracováva koncepcie a rozvojové programy v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,
  3. koordinuje celoštátny systém v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike a na medzinárodnej úrovni,
  4. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi,
  5. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností technických služieb a vedie ich zoznam,
  6. určuje sieť staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol a pracovísk kontroly originality,
  7. overuje plnenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení pre poverenú technickú službu,
  8. rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technickej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení,
  9. schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení,
  10. ustanovuje podmienky pre vedenie jednotného informačného systému v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,
  11. schvaľuje vhodnosť meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení a vydáva osvedčenia o jeho schválení s určenou platnosťou lehoty schválenia a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
  12. schvaľuje informačný systém používaný pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení,
  13. schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách a vydáva osvedčenia o jeho schválení s určenou platnosťou lehoty schválenia a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
  14. schvaľuje metodiky používané pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
  15. navrhuje vymenovanie a odvolávanie členov skúšobných komisií a vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov, technikov emisných kontrol, technikov kontrol originality a technikov montáže plynových zariadení,
  16. vystupuje ako štátny dopravný úrad a plní funkcie typového schvaľovacieho úradu,, v ktorých rámci
  17. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedie ich evidenciu,
  18. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu,
  19. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotkách a vedie ich evidenciu,
  20. rozhoduje o uznaní typového schválenia EÚ vozidiel udelených inými členskými štátmi a vedie ich evidenciu,
  21. udeľuje značku typového schválenia EÚ a značku typového schválenia pre typ vozidiel, typ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a homologizačnú značku pre typ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu; a obdobne vedie evidenciu obdržaných typových schválení od schvaľovacích orgánov ostatných členských štátov,
  22. povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby typu vozidiel a vedie ich evidenciu,
  23. rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidiel,
  24. rozhoduje o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia EÚ alebo uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľuje značku typového schválenia EÚ a vedie ich evidenciu podľa osobitného predpisu,
  25. vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,
  26. rozhoduje o udelení predbežného typového schválenia typu vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky pre nové technológie alebo koncepcie a rozhoduje o uznaní predbežného typového schválenia, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky,
  27. rozhoduje o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických,
  28. elektronicky zasiela identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií orgánu Policajného zboru,
  29. rozhoduje o uznaní typového schválenia vozidiel vyrobených v malej sérii, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
  30. schvaľuje časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidiel,
  31. schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel už predaných, zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
  32. prijíma opatrenia, ak zistí nezhodu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom,
  33. povoľuje výnimky podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z.,
  34. môže pôsobiť ako technická služba pre niektoré činnosti,
  35. plní informačné povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii a typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov,
  36. vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a hromadným dovozom typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel,
  37. na účely rozhodovania o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovania o schválení jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uverejňuje na webovom sídle ministerstva informačný dokument,
  38. zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla,
  39. nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
  40. rozhoduje o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
  41. vystupuje ako kontaktné miesto pre typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, ktorým zasiela ustanovené doklady,
  42. vydáva metodiku upravujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru, metódy upravujúce spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva,
  43. preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydané okresnými úradmi v sídle kraja podľa tohto zákona v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
  44. ako typový schvaľovací úrad zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie ako národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrol,
  45. zasiela údaje Európskej komisii o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti žiadateľov iných členských štátov,
  46. zasiela údaje Európskej komisii týkajúce sa cestných technických kontrol,
  47. prijíma oznámenia od iných členských štátov o nebezpečných chybách zistených cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom v Slovenskej republike,
  48. notifikuje technické služby za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie,
  49. metodicky usmerňuje výkon dohľadu nad trhom podľa zákona č. 106/2018 Z. z.,
 6. v oblasti cestnej dopravy
  1. vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
  2. riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja,
  3. udeľuje a odníma povolenia v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave, ako aj na osobitné formy a neliberalizovanú dopravu,
  4. udeľuje a odníma dopravné licencie v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave,
  5. zverejňuje zoznam vydaných povolení a dopravných licencií v pravidelnej autobusovej doprave na webovom sídle ministerstva a tento stav aktualizuje,
  6. schvaľuje cestovné poriadky v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave,
  7. rozhoduje, v ktorých prípadoch možno prepravu vykonať bez prepravného povolenia,
  8. rozhoduje v správnom konaní ako odvolací orgán proti prvostupňovým rozhodnutiam miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy v prípadoch preneseného výkonu štátnej správy,
  9. preskúmava v mimo odvolacom konaní rozhodnutia vydané orgánmi miestnej štátnej správy nižšieho stupňa a samosprávy,
  10. zabezpečuje aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok súvisiacich s povinným školením vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci a bezpečnostných poradcov podľa medzinárodnej dohody ADR, aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok z odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej dopravy a prevádzkovateľa taxislužby, aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok z odbornej spôsobilosti vodiča taxislužby,
  11. vydáva a odníma osvedčenia vodiča pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ktorá je podnikaním, v rámci povolenia spoločenstva,
  12. eviduje a predkladá každé dva roky správu o činnosti Európskej Komisii, ktorá obsahuje:
   1. prehľad o odvetví, pokiaľ ide o bezúhonnosť, finančnú spoľahlivosť a odbornú spôsobilosti,
   2. počet udelených povolení za každý rok a podľa druhu, počet pozastavených povolení, odňatých povolení, počet vyhlásení o nespôsobilosti a ich dôvody,
   3. počet osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných každý rok;
   4. hlavné štatistiky o vnútroštátnych elektronických registroch a ich využívaní príslušnými orgánmi a prehľad o výmenách informácií s ostatnými členskými štátmi, ktorý zahŕňa najmä ročný počet zistených porušení oznámených iným členským štátom a doručené odpovede a ročný počet žiadostí a doručených odpovedí,
   5. počet dopravcov, ktorí sú držiteľmi licencie Spoločenstva k 31. decembru predošlého roku, a o počte overených kópií vydaných s ohľadom na vozidlá, ktoré sú k uvedenému dňu v prevádzke,
   6. počet osvedčení vodiča vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj o počte osvedčení vodiča v obehu k 31. decembru toho istého roku,
   7. počet povolení pre pravidelnú dopravu, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné ku koncu tohto obdobia predkladania správ. Tieto informácie sa poskytujú samostatne pre každú krajinu určenia pravidelnej dopravy,
   8. údaje o kabotážnej preprave, ktorú vo forme osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonávajú počas obdobia predkladania správ dopravcovia, ktorí sú usadení v danom členskom štáte,
  13. zabezpečuje jednotný informačný systém v cestnej doprave,
  14. prideľuje orgánom cudzích štátov jednorazové prepravné povolenia pre zahraničných dopravcov na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy na území Slovenskej republiky,
  15. sprostredkúva odovzdanie prepravných povolení, ktoré sú pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou organizáciou vnútroštátnym dopravcom v medzinárodnej cestnej doprave a pri tom spolupracuje so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov,
  16. vyhodnocuje využiteľnosť prepravných povolení CEMT pridelených vnútroštátnym dopravcom v medzinárodnej cestnej doprave a dvakrát ročne zasiela o tom informáciu medzinárodnej organizácii,
  17. udeľuje sankcie, prípadne zakazuje výkon medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému alebo vnútroštátnemu dopravcovi v medzinárodnej cestnej doprave a ukladá pokutu dopravcovi za porušenie povinností, ak ide o medzinárodnú cestnú dopravu,
  18. udeľuje povolenie zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky,
  19. vydáva osvedčenie o odbornej príprave bezpečnostných poradcov a osvedčenie vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
  20. poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky vykonávaním povinného školenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci a odbornej prípravy bezpečnostných poradcov,
  21. organizuje skúšky, vymenováva a odvoláva členov skúšobných komisii v rámci odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
  22. predkladá Európskej komisii každoročne správy a hlásenia o udalostiach pri prepravách nebezpečných vecí za uplynulý kalendárny rok,
  23. poveruje okresný úrad v sídle kraja odovzdávaním jednorazových prepravných povolení,
  24. zabezpečuje schválenie, výrobu, vydanie alebo distribúciu prepravných povolení, licencií spoločenstva, dopravných licencii, povolení v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave, koncesií prevádzkovateľa taxislužby, osvedčení vodiča, potvrdení na dopravu pre vlastnú potrebu vykonávanú autokarmi alebo autobusmi medzi členskými štátmi, osvedčení o odbornej spôsobilosti, preukazov vodiča vozidiel taxislužby a tlačovín vyplývajúcich z vnútroštátnych predpisov a nariadení,
  25. v súčinnosti s Európskou komisiou prijíma opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 a spolupracuje s členskými štátmi pri udeľovaní sankcií,
  26. spolupracuje s členskými štátmi pri prijímaní opatrení v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009,
  27. v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja vedie vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1071/2009 a v súlade s nariadeniami EP a Rady (ES) č. 1072/2009 a č. 1073/2009, zabezpečuje zápis o priestupkoch dopravcu do registra podnikov cestnej dopravy,
  28. priebežne zabezpečuje, aby vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy bol prepojený a prístupný na celom území EÚ aktuálnymi údajmi,
  29. poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ADR na základe písomnej žiadosti,
  30. vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčení o školení vodiča,
  31. vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek,
 7. v oblasti záznamových zariadení a digitálnych tachografov
  1. riadi celoštátny systém vydávania a používania kariet do digitálnych tachografov vrátane kľúčov a certifikátov,
  2. vedie centrálny register kariet do digitálnych tachografov,
  3. je správnym orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní kariet do digitálnych tachografov a zabezpečuje činnosť vydávania kariet do digitálnych tachografov,
  4. rozhoduje o typovom schvaľovaní ES záznamových zariadení, záznamových listov a kariet do digitálnych tachografov,
  5. vedie celoštátny register zabezpečovacích značiek používaných na plomby záznamových zariadení a použitých elektronických bezpečnostných dát,
  6. vedie celoštátny zoznam prevádzkovateľov registrovaných dielní a prevádzkovateľov autorizovaných dielní a nimi zamestnávaných montérov,
  7. zabezpečuje audit „systému Digitálny tachograf“ v Slovenskej republike,
  8. zabezpečuje činnosti vo vzťahu k Národnému inšpektorátu práce
 8. spolupracuje s Policajným zborom pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov pri výkone štátnej správy s krajskými dopravnými inšpektorátmi Policajného zboru a okresnými dopravnými inšpektorátmi,
 9. ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prejednáva priestupky v rámci svojej pôsobnosti.