Dopredaj vozidiel kategórie T1 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIB smernice 2000/25/ES a smernice 97/68/ES

Vozidlá kategórií T1 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIB smernice 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS, nie je možné, po dátumoch uvedených v tabuľke nižšie, uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel bez toho, aby bol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Smernica 2000/25/ES ETAPA IIIB (EURO III) pre T1 a T3

Číslo typového schválenia ES motora  e?*2000/25D*????/??

Výkonové pásmo

130 kW ≤ V ≤ 560 kW

75 kW ≤ V < 130 kW

56 kW ≤ V < 75 kW

evidencia možná do 31. 12. 2013

evidencia možná do 30. 9. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2014

evidencia možná do 31. 12. 2015 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 1. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2016 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 10. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2016 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 10. 2014

Flexibilný program

evidencia možná bez obmedzenia

evidencia možná bez obmedzenia

evidencia možná bez obmedzenia

 

Vozidlá kategórií T1 a T3, ktoré plnia emisné limity etapy IIIB smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, nie je možné, po dátumoch uvedených v tabuľke nižšie, uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel bez toho, aby bol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Smernica 97/68/ES ETAPA IIIB (EURO III) pre T1 a T3

Číslo typového schválenia ES motora

e?*97/68LA*????/??

e?*97/68MA*????/??

e?*97/68NA*????/??

Výkonové pásmo

130 kW ≤ V ≤ 560 kW

75 kW ≤ V < 130 kW

56 kW ≤ V < 75 kW

evidencia možná do 31. 12. 2013

evidencia možná do 30. 9. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2014

evidencia možná do 31. 12. 2015 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 1. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2016 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 10. 2014

evidencia možná do 30. 9. 2016 v prípade motorov s dátumom výroby pred
1. 10. 2014

Flexibilný program

evidencia možná bez obmedzenia

evidencia možná bez obmedzenia

evidencia možná bez obmedzenia

 

Pre výrobcov alebo zástupcov výrobcov, ktorí v čase pred dátumami uvedenými v tabuľkách mali platné typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla s výkonom spaľovacieho motora od 56 kW do 130 kW (podľa smerníc 2003/37/ES, 2004/66/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2006/96/ES, 2010/22/EÚ, 2010/62/EÚ, 2013/15/EÚ, 2014/44EÚ a nariadenia 1137/2008), a toto schválenie stratilo platnosť 30. septembra 2016, si v zmysle článku 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami môžu, v rámci limitov ukončených sérií, požiadať štátny dopravný úrad o povolenie sprístupnenia na trh, evidenciu alebo uvedenia do prevádzky ukončených sérií nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého schválenie stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, ale ktoré neboli sprístupnené na trhu, zaevidované ani uvedené do prevádzky pred tým, ako typové schválenie EÚ stratilo svoju platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie maximálne 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie EÚ stratilo platnosť.

Štátny dopravný úrad o žiadosti o povolenie sprístupnenia na trh, evidenciu alebo uvedenia do prevádzky ukončených sérií nových vozidiel zhodných s typom vozidla do troch mesiacov od doručenia žiadosti rozhodne, či a v akom počte povolí evidenciu týchto vozidiel na území Slovenskej republiky. Maximálny počet vozidiel z ukončených sérií uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % počtu vozidiel zaevidovaných v dvoch predchádzajúcich rokoch alebo 20 vozidiel na členský štát, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Podľa položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberá správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo.

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v rámci limitov končiacich sérií musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
 3. zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (v priloženom súbore xls. v jednom stĺpci pod sebou),
 4. vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie a boli vyrobené v čase platnosti schválenia,
 5. číslo typového schválenie ES vozidla a dátum udelenia typového schválenia ES vozidla, pre ktoré sa žiada povolenie,
 6. technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,
 7. počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcich dvoch rokoch (2014, 2015)

Žiadosť sa podáva za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne.

Správny poplatok je potrebné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnených na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v časti Štátny dopravný úrad – Schvaľovanie vozidiel – upozornenia pre výrobcov a zástupcov výrobcov – Úhrada správnych poplatkov: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169385

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa po 30. septembri 2016 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, pretože schválenie už nie je platné. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Flexibilný program

V prípade vozidiel (traktorov), ktoré majú inštalovaný spaľovací motor uvedený na trh v rámci flexibilného programu (článok 3a smernice 2000/25/ES) je možné tieto vozidlá zaevidovať, uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách podľa dátumov uvedených v tabuľke pre smernicu 2000/25/ES. Systém flexibility sa však obmedzuje na trvanie stupňa IV alebo na tri roky, ak neexistuje žiadny ďalší stupeň.

V prípade vozidiel (traktorov), ktoré majú inštalovaný spaľovací motor uvedený na trh v rámci flexibilného programu (príloha XIII smernice 97/68/ES) je možné tieto vozidlá zaevidovať, uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách podľa dátumov uvedených v tabuľke pre smernicu 97/68/ES. Systém flexibility sa však obmedzuje na trvanie stupňa IV alebo na tri roky, ak neexistuje žiadny ďalší stupeň.

Vozidlá, ktoré sa uvádzajú do prevádzky v súlade s týmto postupom sú označené doplnkovým štítkom a na osvedčení o zhode vozidla COC sú označené špecifickým znakom. Spaľovacie motory týchto vozidiel sú takisto označené doplnkovým štítkom, na ktorom je údaj o tom, že motor bol uvedený na trh v rámci flexibilného programu. Pre tieto vozidlá nie je potrebné povoľovať dopredaj v zmysle nariadenia vlády SR č. 335/2006 Z. z.

Výrobca alebo zástupca výrobcu pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II v časti „Ďalšie úradné záznamy“ vykoná nasledovný záznam „Spaľovací motor vozidla uvedený na trh v rámci flexibilného programu v súlade s článkom 3a smernice 2000/25/ES“ v prípade motorov schválených podľa smernice 2000/25/ES alebo „Spaľovací motor vozidla uvedený na trh v rámci flexibilného programu v súlade s prílohou XIII smernice 97/68/ES“ v prípade motorov schválených podľa smernice 97/68/ES.