Dopredaj vozidiel spĺňajúcich emisné limity Euro 5b a Euro 6b po 31.08.2015 (č. k. 19372/2015/C222-SCDPK/45090)

 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel v znení nariadenia Komisie č. 136/2014 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 715/2007“), s účinnosťou od 01.09.2015 v prípade vozidiel kategórie M, N1 triedy I a M1 určených na plnenie zvláštnych sociálnych potrieb (viď príloha), sa takéto vozidlá nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel ak neplnia emisné limity minimálne Euro 6b s normou OBD „Euro 6-1“ (písmeno W) alebo Euro 6c s normou OBD „Euro 6-1“ (písmeno ZA), pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31.08.2015 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31.08.2015, si v zmysle § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie ES vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, žiadosť o povolenie obsahovala dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 31.08.2015 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu alebo viacerých typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Podľa Položky 69a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 33,- eur za každé vozidlo.

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v rámci limitov končiacich sérií musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1.  ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.  ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (v priloženom súbore xls v jednom stĺpci pod sebou),

d)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie a boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla,

e)  číslo typového schválenia ES vozidla, pre ktoré sa žiada povolenie,

f)   technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

g)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2014).

Žiadosť sa podáva za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne.

Správny poplatok je potrebné uhradiť poštovým peňažným poukazom U na účet 7000117702/8180, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 7152007, správa pre adresáta SPRÁVNY POPLATOK – DOPREDAJ 31.08.2015 alebo bankovým prevodom. Identifikačné údaje pre platbu bankovým prevodom:

Číslo účtu: 7000117702

Kód banky: 8180

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského ul. 32, 810 05 Bratislava 15

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Názov účtu: Depozitný účet MDVRR SR

Skrátený názov účtu: Dep ú MDVRR SR

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0011 7702

Variabilný symbol: 7152007

Prvý podací lístok (pravý) zostáva u žiadateľa a druhý podací lístok (ľavý) je potrebné doložiť k podaniu. V prípade úhrady bankovým prevodom je potrebné k podaniu doložiť výpis z účtu, z ktorého je možné identifikovať úhradu príslušného správneho poplatku.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 01.09.2015 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie ES vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z. im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a neplnia minimálne emisné limity Euro 6b s normou OBD „Euro 6-1“ (písmeno W) alebo Euro 6c s normou OBD „Euro 6-1“ (písmeno ZA), od 01.09.2015 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.

 

Príloha

Identifikácia vozidiel Euro 5b, Euro 6b a Euro 6c schválených podľa nariadenia (ES)
č. 715/2007.

 

Emisná norma

Norma OBD

Príklady čísla TS ES pre emisie

Kategória vozidla

Motor/druh paliva

Posledný dátum registrácie

Euro 5b

Euro 5+

715/2007*XXXX/XXJ

715/2007*XXXX/XXK

M, N1 tr. I,

M1 zvl. soc. potrieb

zážihový/BA (LPG, CNG)

vznetový/NM

31.08.2015

od 01.09.2015 na základe povolenia dopredaja

Euro 6b

Euro 6-

plus IUPR

715/2007*XXXX/XXT

M, N1 tr. I

vznetový/NM

Euro 5b

Euro 5+

715/2007*XXXX/XXL

715/2007*XXXX/XXM

N1 tr. II,

N1 tr. III, N2

zážihový/BA (LPG, CNG)

vznetový/NM

31.08.2016

Euro 6b

Euro 6-

plus IUPR

715/2007*XXXX/XXU

715/2007*XXXX/XXV

N1 tr. II,

N1 tr. III, N2

vznetový/NM

31.08.2016

Euro 6b

Euro 6-1

715/2007*XXXX/XXW

715/2007*XXXX/XXZA

M, N1 tr. I

zážihový/BA (LPG, CNG)

vznetový/NM

31.08.2018

Euro 6b

Euro 6-1

715/2007*XXXX/XXX

715/2007*XXXX/XXY

715/2007*XXXX/XXZB

715/2007*XXXX/XXZC

N1 tr. II,

N1 tr. III, N2

zážihový/BA (LPG, CNG)

vznetový/NM

31.08.2019

Euro 6c

Euro 6-2

715/2007*XXXX/XXZD

715/2007*XXXX/XXZF

M, N1, N2

zážihový/BA (LPG, CNG)

vznetový/NM

bez obmedzenia

 

Číslo typového schválenia ES pre emisie je uvedené v osvedčení o zhode COC a uvádza sa aj v osvedčení o evidencii časť II.

 

N1 tr. I: prevádzková hmotnosť vozidla ≤ 1280 kg

N1 tr. II: 1280 kg < prevádzková hmotnosť vozidla ≤ 1735 kg

N1 tr. III: 1735 kg ≤ prevádzková hmotnosť vozidla

 

„zvl. soc. potrieb“: vozidlo zvláštnych sociálnych potrieb, ako je definované v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 715/2007