Kategórie vozidiel „L“ a „T“ po 01.01.2016

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena sa týka, okrem iného, aj rozdelenia vozidiel do kategórií v prílohe č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z., kde sa členenie jednotlivých kategórií vozidiel odvoláva na európske legislatívne predpisy. Oproti stavu spred 01.01.2016 došlo k zmene kategorizácie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dvoj- a trojkolesových vozidiel a štvorkoliek.

Kategorizácia poľnohospodárskych a lesných vozidiel je stanovená v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami.

Kategorizácia dvoj- a trojkolesových vozidiel a štvorkoliek je stanovená v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (tuto je smerodajný anglický text, slovenský preklad obsahuje nezrovnalosti, ktoré budú po revízii nariadenia odstránené).

V súvislosti s novelou zákona č. 725/2004 Z. z. výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel kategórií L a T vystavujú nové osvedčenia o evidencii časť II už s uvedením novej kategórie vozidla vrátane označenia subkategórie a sub-subkategórie, ktoré sa vyberajú z číselníka zverejneného na internetovej stránke MDVRR SR. Nové označenie kategórií sa v osvedčení o evidencii časť II uvádza aj napriek tomu, že vozidlu bolo udelené typové schválenie ES vozidla podľa smernice 2002/24/ES, resp. 2003/37/ES pred 01.01.2016, ktorá neobsahovala takéto členenie kategórií, no podľa nariadeniami (EÚ) stanovených kritérií je možné takéto vozidlo začleniť do novej kategórie.

Kritériá pre začlenenie vozidiel do správnej kategórie (subkategórie a sub-subkategórie) L a T sú uvedené TU (pdf, 592 kB).

Na základe uvedené Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátny dopravný úrad žiada zástupcov výrobcov kategórií vozidiel L a T, aby kategórie vozidiel podľa nových kritérií uvádzali už vo svojich žiadostiach o uznanie typového schválenia ES vozidla, resp. žiadostiach o uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 15 zákona č. 725/2004 Z. z. V prípade neuvedenia kategórie vozidla podľa nových kritérií v žiadosti bude tento údaj štátny dopravný úrad od zástupcu výrobcu vyžadovať dodatočne, pretože ho nemožno v niektorých prípadoch určiť z osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, resp. osvedčenia o rozšírení typového schválenia ES vozidla, príslušného informačného dokumentu, či skúšobných protokolov z dôvodu, že tieto dokumenty neobsahujú všetky potrebné údaje a tieto je možné zistiť len priamo na vozidle (napr. svetlá výška štvorkoliek, rozmery ložnej plochy štvorkoliek určených na pracovné účely a pod.).