POSKYTNUTIE ÚDAJOV O REFERENČNÝCH BRZDNÝCH SILÁCH PRE TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDIEL NAD 3,5 T

Od 01.02.2012 došlo k zmene vo vykonávaní kontroly brzdového systému a jeho komponentov (kontrolné úkony skupiny 200) v rámci technickej kontroly vozidiel s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré musia byť na technickú kontrolu pristavené zaťažené. Minimálne zaťaženia vozidiel jednotlivých kategórií sú stanovené v prílohe č. 4b vyhlášky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/cesta/sdu/zatazenie_vozidiel_pri_TK.pdf), (.pdf, 403 kB).

Ak sú však pre vyššie uvedené vozidlá známe hodnoty referenčných brzdných síl, na ich základe možno kontrolu brzdného účinku pri technickej kontrole vykonať metódou, ktorá zaťaženie nevyžaduje.

Na základe uvedeného MDVRR SR odporúča zástupcom výrobcov poskytnúť poverenej technickej službe technickej kontroly TESTEK, a.s. údaje o referenčných brzdných silách ku všetkým nimi dodávaným vozidlám s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, pre ktoré sú tieto údaje k dispozícii.

Uvedené údaje majú byť výrobcami vozidiel predkladané aj pri schvaľovaní vozidla (predpis EHK č. 13, bod 2.31 v rozsahu podľa bodov 5.1.4.6. až  5.1.4.7.1.) a budú sprístupnené výlučne kontrolným technikom v automatizovanom informačnom systéme technických kontrol vozidiel prostredníctvom zabezpečeného prístupu.

Pre bližšie informácie sa možno v prípade potreby obrátiť na Ing. Miroslava Šešeru z poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. (tel.: 0911/246216, e-mail: miroslav.sesera@testek.sk), na ktorého e-mailovú adresu je možné priamo zasielať dopytované údaje. Včasné zaslanie údajov prispeje k zjednodušeniu postupu pri kontrole bŕzd na STK a tým pomôže aj jednotlivým zákazníkom.