Vystavovanie osvedčení o evidencii časť II pre traktory odvodené od štvorkoliek typovo schválených ES v kategórii T

Pre štvorkolky, ktoré sa svojou konštrukciou a vyhotovením podobajú na vozidlo kategórie L7e-B1 - ťažká terénna štvorkolka, ale majú udelené typové schválenie ES vozidla v kategórii T podľa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami,  komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (číslo typové schválenia ES vozidla v tvare e?*2003/37*????*??) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (číslo typové schválenia ES vozidla v tvare e?*167/2013*?????*??), vystaví výrobca alebo zástupca výrobcu osvedčenie o evidencii časť II, kde uvedie v položkách:

  • 1. Druh vozidla: TRAKTOR ŠPECIÁLNY
  • 2. J Kategória: T (subkategória podľa príslušného osvedčenia o zhode COC)
  • 21. Druh karosérie: NECHRÁNENÉ MIESTO VODIČA

Ostatné položky sa vyplnia podľa príslušného osvedčenia o zhode COC vozidla a informačného dokumentu príslušného typového schválenia ES vozidla.

Príklady vyhotovenia: