Vystavovanie OE časti II s ohľadom na údaje podľa WLTP

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007  o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008, sa toto nariadenie povinne uplatňuje:

  • od 1. septembra 2017 v prípade nových typov vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I
  • od 1. septembra 2018:
    • v prípade nových typov vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2
    • v prípade nových vozidiel (existujúcich typov vozidiel) vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I
  • od 1. septembra 2019 v prípade nových vozidiel (existujúcich typov vozidiel) kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2.

V súlade s uvedeným nariadením sa rozširujú aj údaje ohľadom emisií výfukových plynov, emisií CO2 a spotreby paliva v osvedčení o zhode COC, kde sa uvádzajú údaje podľa skúšobného cyklu NEDC a zároveň aj podľa skúšobného cyklu WLTP.

Pretože sa tlačivá osvedčení o evidencii časť II a zatiaľ ani informačný systém IS EVO nemenia, výrobca alebo zástupca výrobcu uvedie do osvedčenia o evidencii časti II údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva podľa oboch skúšobných cyklov nasledovne:

Do položky č. 51.7 V.7 sa uvedie hodnota emisií CO2 a do položky č. 51.8 V.8 sa uvedie hodnota kombinovanej spotreby paliva z osvedčenia o zhode COC podľa NEDC.

Do položky „Ďalšie úradné záznamy“ sa uvedú údaje z osvedčenia o zhode COC podľa WLTP, pričom jednotky pre spotrebu paliva v hranatých zátvorkách sa uvádzajú pre príslušné palivo podľa osvedčenia COC v [l/100km], [m3/100km] alebo [kg/100km]:

*51.7/*51.8 Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 (WLTP)

Nízka [g/km], [l/100km]: xxx /yyy

Stredná [g/km], [l/100km]: xxx /yyy

Vysoká [g/km], [l/100km]: xxx /yyy

Mimoriadne vysoká [g/km], [l/100km]: yyy /yyy

Kombinovaná [g/km], [l/100km]: yyy /yyy

Vážená, kombinovaná [g/km], [l/100km]: yyy /yyy

Faktor odchýlky: zzz

Faktor overovania: zzz

 

Zároveň je potrebné údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva na miestach predaja (showroomoch) a v propagačných materiáloch uvádzať v zmysle odporúčania Komisie (EÚ) 2017/948 z 31. mája 2017 o používaní hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, typovo schválených a nameraných v súlade s celosvetovým harmonizovaným skúšobným postupom pre ľahké úžitkové automobily, pri sprístupňovaní údajov spotrebiteľom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES.