Vyznačovanie spotreby paliva u vozidiel s druhom paliva CNG v osvedčení o evidencii časť II

V osvedčení o evidencii časť II sa u vozidiel so zážihovým motorom alebo vznetovým motorom s druhom paliva „BA ???“ alebo „NM“ v položke 51.7 V17 CO2 uvádzajú emisie oxidu uhličitého v jednotkách „g.km-1“ a v položke 51.8 V.8 Spotreba paliva sa uvádza kombinovaná spotreba paliva v jednotkách „l.100 km-1“.

U zážihových motorov s druhom paliva „CNG“, resp. „BA ??? + CNG“ sa podľa nariadenia (ES) 715/2007 spotreba paliva u zemného plynu udáva v jednotkách „m3.100 km-1“.

V prípade požiadavky prevádzkovateľa vozidla je možné do osvedčenia o evidencii časť II v položke Ďalšie úradné záznamy uviesť spotrebu paliva u zemného plynu okrem jednotiek „m3.100 km-1“ aj v jednotkách „kg.100 km-1“, ktorá sa však v osvedčení o zhode COC a v typovom schválení ES vozidla (osvedčenie o typovom schválení ES vozidla, informačný dokument, skúšobný protokol) nenachádza. Spotrebu paliva je nutné prepočítať z „m3.100 km-1“na „kg.100 km-1“ pomocou mernej hustoty zemného plynu, ktorá je podľa nariadenia (ES) 715/2007 pre zemný plyn určená ako stredná hodnota referenčných palív G20 a G23 na 0,654 kg.m3. Prepočítaná hodnota sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto.

 

Príklad zápisu spotreby paliva dvojpalivového zážihové spaľovacieho motora (BA 95 B + CNG) do osvedčenia o evidencii časť II.

Zápis v osvedčení o zhode COC:

                                                   CO2 [g/km]                        Fuel consumption [l/100km] or [m3/100km]

Urban conditions:                          162 122                             6.9 6.8

Extra-urban conditions:                  102 78                               4.4 4.4

Combined:                                    124 94                               5.3 5.3

Weighted, combined:

  

Zápis v osvedčení o evidencii časť II:

položka 51.7 V17 CO2 : 124 g.km-1

položka 51.8 V.8 Spotreba paliva: 5,3 l.100 km-1

 

Položka Ďalšie úradné záznamy:

*51.7: pre CNG 94 g/km

*51.8: pre CNG 5,3 m3/100 km; 3,5 kg/100 km (prepočet s mernou hustotou CNG 0,654 kg/m3)