ESPON v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2019
 

Už ste pripravení na Európsky týždeň regiónov a miest 2019? Tento rok, bude mať ESPON pôsobivú účasť a čaká nás 16 stretnutí, ktorú buď organizujeme alebo sa na nich aktívne zúčastníme. Vo výstavnom priestore budeme mať spolu s Eurostatom, JRC a inými, stanovisko informujúce o územných údajoch.

Cieľom tejto špeciálnej edície newsletteru je pomôcť vám vybrať konkrétne oblasti, ktoré by vás mohli zaujímať. Na našom webe  môžete nájsť stránku s dátami a ďalšími informáciami o všetkých našich činnostiach počas ETRM. Registrácia je otvorená do
28. septembra, takže sa nezabudnite včasť zaregistrovať a zabezpečiť si svoje miesto.  

 

Rozdiely a nerovnosť medzi miestami oddeľujú ľudí od Európy, potrebujeme rozhodnosť a jasnosť, ktorá nás bude sprevádzať po roku 2020. Na tomto seminári, ktorý bude vedený na vysokej úrovni, spolu s ministrom energetiky a územného plánovania Luxemburska Claude Turmes, a predsedom Výboru Európskeho parlamentu REGI, Younous Omarjee, predstavíme medzi rečníkmi štyri scenáre o rôznych perspektívach rozvoja EÚ.   

Kód: 09WS521
Partners: ESPON EGTC

More information and registration

 

V „starnúcej“ Európe je dôležité podporovať zdravé starnutie a rozvíjať mestá a komunity, ktoré sú ústretové k rôznym vekovým kategóriám. Ako môžeme vyvinúť stratégie na prekonanie obmedzení, ktoré mestské prostredie často predstavuje pre starších obyvateľov? Tento seminár bude otvorený prvým podpredsedom Výboru regiónov Markku Markkula.

Kód: 09WS331

Partners: ESPON EGTC, European Covenant on Demographic Change, Regional Ministry of Health - Madrid Region
More information and registration

 

Tento seminár odprezentuje jedinečný nástroj, ktorý bol vyvinutý ESPON-om v spolupráci s DG Regio, ktorý podporuje makroregionálne stratégie EÚ na monitorovanie vývojových trendov, výkonnosť politiky a identifikáciu rozvojových príležitostí a územných výziev.

Kód: 08WS609
Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG REGIO, MCRIT Barcelona, University of Cambridge

More information and registration

 

Zmierenie sa alebo prispôsobenie sa? Tento seminár sa zameria na zmenšovanie vidieckych oblastí a na to, ako uspokojiť ich potreby spôsobom dvadsiateho prvého storočia. Na tomto seminári budú predstavené aj výsledky projektu HORIZON 2020 o priestorovej spravodlivosti.

Kód: 08WS676
Partners: ESPON EGTC, AESOP, ERSA, RSA Europe
More information and registration

 

Obehové hospodárstvo je pre mestá príležitosťou stať sa udržateľnými, inteligentnými a inkluzívnymi pre svojich občanov. Na zabezpečenie úspešného prechodu je však potrebná lokalizovaná stratégia. Na tomto workshope budeme diskutovať o výsledkoch 2 projektov ESPON zameraných na podporu regiónov a miest pri ich prechode na obehové hospodárstvo.

Kód: 08WS361

Partners: ESPON EGTC, ACR+, City of the Hague. Urban Agenda Partnership on Circular Economy, Urban Agenda Partnership on Sustainable Use of Land &Nature-Based Solutions
More information and registration

 

Tento workshop skúma možnosť, ako možno mestá transformovať na inovačné platformy využitím existujúcich a vývojom nových digitálnych riešení. Hľadáme spôdoby, ako sa učiť a pracovať so súkromným sektorom, ktorý bol lídrom v oblasti digitálnych inovácií.

Kód: 08WS623

Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG CNECT, Open and Agile Smart Cities, Urban Partnership on Digital Transition - Estonia
More information and registration

 

Zelená infraštruktúra sa považuje za prínos pre územný rozvoj, predovšetkým z dôvodu, že poskytuje viac funkcií v tej istej priestorovej oblasti. Ako však môžeme posúdiť jeho potenciál a udržateľne ho riadiť? Zistite viac na našom workshope.

Kód: 08WS481

Partners: Alba Iulia Municipality, City of Malmö, ESPON EGTC, European Commission - DG JRC, Ministry of Environment and Spatial Planning of Slovenia
More information and registration

 

Nezamestnanosť mladých ľudí je jednou z najvyšších priorít EÚ, aj z dôvodu, že jej miera takmer desať rokov po kríze zostáva oveľa vyššia ako celková miera nezamestnanosti. Na tomto workshope predstavíme a prediskutujeme príklady osvedčených postupov riešenia nezamestnanosti mladých ľudí z rôznych regiónov a miest v EÚ.  

Kód: 09WS503

Partners: ESPON EGTC, JINT vzw
More information and registration

 

Ako budú v roku 2050 vyzerať Makroregionálne stratégie EUSBSR a EUSALP? 2 rôzne štúdie ESPON počas workshopu odhalia budúcnosť, spolu s otvorenou diskusiou so zúčastnenými stranami z Álp a Baltského mora.  

Kód: 09WS523

Partners: ESPON EGTC, Federal Office for Spatial Development ARE, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nordregio
More information and registration

 

Keby sa vyriešila iba jedna pätina existujúcich právnych a administratívnych prekážok, v cezhraničných regiónoch by sa dalo očakávať zvýšenie HDP o 2% - čo predstavuje 1 milión pracovných miest. Tento seminár poskytne prehľad najnovších nástrojov, ktoré majú zainteresované strany k dispozícii na posúdenie vplyvu programov Interreg.

Kód: 10WS558

Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG JRC, European Commission - DG REGIO
More information and registration

 

Môžeme z potravinového odpadu z verejných inštitúcií, podnikov a domácností urobiť zdroje pre celú spoločnosť? Interaktívny seminár, ktorý má pomôcť účastníkom pri úvahách o ich možnostiach zlepšenia využívania potravinového odpadu na riešenie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov.  

Kód: 10PL434

Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG REGIO, INTERACT, INTERREG Europe
More information and registration

 

V politických návrhoch na roky 2021 – 27 sa počíta s významnou úlohou finančných nástrojov v rámci kohéznej politiky. Na tomto seminári preskúmame ich príspevok ku kohéznej politike z hľadiska riadenia, budovania kapacít a pridanej hodnoty.

Kód: 10WS629

Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG REGIO, Startup Europe Regions Network (SERN), University of Strathclyde
More information and registration

 

Približne 300 000 ľudí pracuje priamo v sektore kultúrneho dedičstva v EÚ a toto odvetvie vytvára nepriamo takmer 7,8 milióna pracovných miest. Na tomto seminári skúmame metódy, ktoré môžeme použiť na meranie a zlepšenie hospodárskeho vplyvu kultúrneho dedičstva.

Kód: 10WS635

Partners: ESPON EGTC, European Commission - DG EAC, Flanders Heritage Agency, Norwegian Directorate for Cultural Heritage
More information and registration